Volume ,Issue 3,2024 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

制浆造纸技术工艺

Study on the Dissolvabitity and Spinnability of Lyocell-grade Bamboo Dissolving Pulp by Non-fibrous Cells
  KONG Shuo,GONG Chen,NI Jianping,FAN Shujie,ZHANG Yu,FU Xianling,YANG Bin,LI Nan,SU Zhenhua
  2024(3):73-81 [Abstract]  [View PDF(6.24 M)]  [HTML(222)]
  
Performance Analysis of Rod-shaped Granular Fuel Based on Wheat Straw Residue from Biochemical Mechanical Pulping Process
  WANG Yueying,YANG Guihua,LIN Zhaoyun,WANG Dongxing,ZHAO Yu,LIU Kefeng,SHAO Xuejun,CHEN Jiachuan
  2024(3):82-90 [Abstract]  [View PDF(3.65 M)]  [HTML(242)]
  
Application of the Type and Dosage of Calcined Clay in Coated Kraft Paper
  XIA Fei,DU Yanfen,LIU Jingang,WANG Bisong
  2024(3):91-96 [Abstract]  [View PDF(2.54 M)]  [HTML(272)]
  
Effect of Cigarette Paper Parameters on Puff by Puff Ventilation Rate of Medium-sized Cigarette
  WU Zhifeng,ZHANG Qi,LI Xiqiang,DAI Lu,GUAN Xin,WANG Qiang,WANG Bing,WANG Le
  2024(3):97-103 [Abstract]  [View PDF(1.74 M)]  [HTML(194)]
  

纸基功能材料

3D Printed Preparation and Properties of Carbon Nanotube/Nanocellulose Composite Electrode
  ZHANG Sufeng,WANG Xiaoyi,LIU Yali,HE Xinning
  2024(3):1-8 [Abstract]  [View PDF(3.97 M)]  [HTML(250)]
  
Preparation and Properties of Aramid Ⅲ Paper-based Composite Materials
  LIAO Sihuang,SONG Zizhi,LONG Jin,WANG Yi,XIONG Zhiyuan,HU Jian
  2024(3):9-16 [Abstract]  [View PDF(4.05 M)]  [HTML(220)]
  
Study on the Effect and Mechanism of Impregnation and Hot Pressing Process on the Structures and Properties of Carbon Paper
  WU Jinhan,SHA Lizheng,ZHAO Huifang,WU Junyi,YUAN Tianzhong,SUN Qianyu,GUO Daliang
  2024(3):17-25 [Abstract]  [View PDF(5.19 M)]  [HTML(238)]
  
Preparation of Acid-doped PANI Electrode Materials and Its Electrochemical Properties
  WANG Yanting,LI Penghui,FANG Manyu,WU Wenjuan
  2024(3):26-32 [Abstract]  [View PDF(2.59 M)]  [HTML(273)]
  
Preparation and Properties of Graphene Oxide/Rhodamine 6G Modified Filter Paper
  FAN Jiang,ZHANG Sufeng
  2024(3):33-39 [Abstract]  [View PDF(3.79 M)]  [HTML(257)]
  
Study on the Effect of Formation Index on the Strength and Pore Properties of Carbon Paper-base Paper
  MENG Bangai,CHEN Yifei,KONG Zhiqi,HUANG Yike,GUO Daliang,CHEN Jianbin,SHA Lizheng,ZHAO Huifang,LI Jing
  2024(3):40-46 [Abstract]  [View PDF(2.82 M)]  [HTML(303)]
  

纤维组分清洁分离与高值化利用

Research Progress on Biomass-based Organic Solar Cells Materials
  WU Bangxue,ZHAO Xuan,OUYANG Xinhua,CHEN Lihui,HUANG Liulian,NI Yonghao,HU Huichao
  2024(3):47-55 [Abstract]  [View PDF(1.28 M)]  [HTML(295)]
  
Advances in Research of Chitosan-based Hydrogel Wound Dressings
  CHI Chuanxi,LI Yaning,XU Guangyu,JIANG Guiquan,SONG Jianxi
  2024(3):56-64 [Abstract]  [View PDF(1.94 M)]  [HTML(241)]
  
Applications of Lignin and Characteristics of Spherical Particles
  DONG Wenze,YUE Jinghua
  2024(3):65-72 [Abstract]  [View PDF(1.75 M)]  [HTML(283)]
  

湿部化学

Preparation of Water-based Acrylic Resin Adhesive and Research on Strengthening Properties for the Special Energetic Paper-based Materials
  LIU Qian,FEI Guiqiang,YANG Chenrong,XIE Pan
  2024(3):104-112 [Abstract]  [View PDF(4.15 M)]  [HTML(270)]
  

分析与检测

Paper Break Fault Recognition in Long Process Papermaking Process Based on Autoencoder
  CHEN Guojian,LI Jigeng,CHEN Bo,MAN Yi,HE Zhenglei
  2024(3):113-120 [Abstract]  [View PDF(2.69 M)]  [HTML(244)]
  
PHAM-YOLO Network-based Detection Method of Combustion Line of Cigarette Paper
  DONG Hao,WANG Shu,LU Xiaojia,LIU Qiang,GUO Xiaowei,GAO Junjie,ZHANG Long,HU Xingfeng,ZHOU Mingzhu,XING Jun
  2024(3):121-125 [Abstract]  [View PDF(1.65 M)]  [HTML(228)]
  
Research Progress of Domestic Heated Tobacco Core Material Preparation Technology
  ZHANG Wenjun,WU Jianlin,CHEN Yuchao,ZHOU Jun,WANG Xiaosheng,FENG Tao,LI Zhongren
  2024(3):126-134 [Abstract]  [View PDF(1.51 M)]  [HTML(193)]
  

污染物治理与综合利用

Fe-derived Fenton-like Catalyst for Non-homogeneous Treatment of Papermaking Wastewater
  ZONG Xiaoning,LUO Qing,ZHANG Anlong,JING Tianhao,LIU Yuxing
  2024(3):135-141 [Abstract]  [View PDF(3.67 M)]  [HTML(246)]
  
Operations Analysis and Process Discussion on the Treatment of Wastewater from Papermaking Reconstituted Tobacco
  WANG Yanqing,LYU Xinliang,TIAN Xiaohui,ZU Mengmeng,REN Wentao,YE Lijing
  2024(3):142-147 [Abstract]  [View PDF(1.13 M)]  [HTML(170)]
  

工程与生产

Application of BIM Forword Design in Pulp and Paper Projects
  GONG Wei,ZHANG Yi
  2024(3):148-152 [Abstract]  [View PDF(1.85 M)]  [HTML(192)]