Recent Content Search
Key
Total  1405 Records  Total  71 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
AuthorsEnglish TitleAdopt time
FU Yingjuan,QIN Menghua, Research progress on novel fractionation processes of lignocellulosic biomass 2024-05-17
Fangguigan,Panaixiang,Yinhang,Xiezhanghong,Shenkuizhong, Preparation of bamboo doped bismuth-based photocatalysts and their degradation of organic pollutants 2024-05-17
LIU Ha,WANG Yueying,ZHAO Yu,LI Xincai,,YANG Guihua,CHEN Jiachuan The preparation and intelligent application of renewable high strength cellulose-based packaging material 2024-05-17
张长军,GAO Jian,LI Guanhui,杨辉 Preparation and capacitive performance of graphene/nanocellulose composite conductive paper 2024-05-17
Xu Huawei,Dong Hanqi,Yan Mengxing, Research progress on chiral materials of cellulose nanocrystals 2024-05-17
Wang Yuanxia,Zhao Min,Tong Jianwen, Preparation and Properties of para-aramid Composite Cellulose Paper 2024-05-17
YANG Xiangjian,LI Feiyun,Chen Tianying,ZOU Xiaofeng, Preparation of cellulose/chitosan composite aerogels loaded with β-FeOOH/Fe3O4 photocatalysts and their degradation performance of methyl orange 2024-05-17
路庆辉,CAO Yanjun,DAI Zhongying,LI Zhi,YANG Yanyu Exploration of the Effect of Washing on Oxygen Delignification of Eucalyptus Chemical Pulp 2024-05-17
刘华 Research on the Current Situation, Problems, and Countermeasures of Paper Production for the Restoration of Ancient Books——On site investigation based on national intangible cultural heritage handmade paper 2024-05-17
Chen Wen gang,xiang guo,jiangyouli,huangsisheng 中图分类号:S789,TS69 文献标识码:A ? 文章编号: 2024-05-17
汤伟,刘英伟,wangmengxiao,gengzhiyao,liuchangchuang,yangyijun An Improved MaskRCNN Based Paper Disease Diagnosis Algorithm 2024-05-10
GUAN Lixiang,ZHANG Siqian,CAO Panpan,WANG Zhiwei Preparation and properties of self-healing lignin-based flame retardant polyurethane elastomers based on supramolecular action 2024-05-10
Kui Minghong,,He Zhuofan,Xu Wenlong,Xuan Quan,Yin Zhigang,Zhang Meiyun Review of the application status of solid waste in papermaking filler 2024-05-10
XIAO Tianyuan,WANG Bing,JIA Wenchao,SUN Yanning,NIU Meihong,PING Qingwei,SHI Haiqiang Lignin extraction using acidic deep eutectic solvent(DES) method and its evaluation method 2024-05-10
KUI Minghong,WEI Yuan,HE Yingying, Preparation and Process Optimization of PVA/cationic starch Double Cross-linking Plant Fiber-based Foaming Cushioning Materials 2024-05-10
chenyehong The research progress of electrolytic research on gel polymer in lithium-ion battery 2024-05-10
袁然,Liang Yinhong,Fu Tongcheng,Hu Shenglong,Wang Sheng,Yi Zili, The hydrothermal liquefaction enzymolysis coupling technology for the saccharification of Miscanthus lutarioriparius biomass 2024-05-10
YUAN Juan,SUN Xiaoping,WANG Mengyang,CHEN Zhuo,CHEN Zhiwei, Study on Removal Characteristics of Non-fiber Components in Pulp During MOW Reuse Process 2024-05-06
Yu Zhaochuan,Li Yu,Lei Tong,Wang Yuting,Bian Huiyang,Xiao Huining, Research progress on preparation of lignin nanoparticles and their application in photothermal conversion 2024-05-06
Yang Gang,Jiang Ye,Yang Gang,苑田忠,Mao Xibing,Xie Qihang,Sha Lizheng,Zhao Huifang,Sun Qianyu Preparation of high-strength barrier packaging paper from guanidine salt-modified nanocellulose 2024-04-30