Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  2680 Records  Total  134 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Study on Fibrillation of Rice Straw Fibers and Cross-linking with Ions to Prepare Hydrophobic Cellulose Films YI Zede,SHEN Juanli,FU Shiyu 2024,(5):1-9
Effect of Hydrolysis Time on the Properties of Cellulose Nanocrystals and Their Continuous Phase Separation Behavior ZHAO Sihan,WANG Pengfei,SUN Shaoni,CAO Xuefei 2024,(5):10-17
Study on Improving the Components Separation Efficiency of Eucalyptus by Alkali Pretreatment Coupled with Ternary DES System ZHANG Xing,WU Shubin 2024,(5):18-27
Research Progress on the Preparation and Application of Biochar-based Composite Hydrogels DU Fu,SHI Youzhi,LIU Liping,JIAN Rong,FAN Wenpeng,CAI Yao,WANG Jian 2024,(5):28-36
Research Progress in Biomass-based Foam Materials JIANG Linbin,HUANG Guangjun 2024,(5):37-43
Study on the Morphology and Structural Characteristics of Ten Species of Wild Bamboo Fiber in Guangxi XIAO Yuying,LIU Mengru,SHI Lisheng,QIN Xiao,LI Yage,LI Jie,LIN Lichan,DENG Xufang,LI Hailong 2024,(5):44-51
Study on the High-consistency Refining Process of Bleached Softwood and Hardwood Mixed Pulps for Tissue Paper Production CHEN Xuemei,ZHANG Quan,CHEN Linghua,ZHANG Hongjie,ZHANG Xue,CHENG Yun,HOU Leilei 2024,(5):52-57
Study on APMP Pulping Property of De-oiled Camphor Woodchips YIN Hui,ZHU Hongwei,YANG Lu,LIN Benping,LIU Yongfeng,ZHAO Jing,DENG Fengwei,LI Dan,XIE Zhengwen 2024,(5):58-62
Preparation and Properties of ZIF-67 In-situ Loaded Cellulose Nanofibril-based Separator for Lithium-ion Batteries XU Yonglin,CHEN Zhuoling,CUI Jinghao,GUO Binhui,CHEN Siying,LI Wei 2024,(5):63-72
Preparation and Properties of Graphene/Carbon Fiber/Aramid Electromagnetic Shielding Paper WANG Pengyu,CHEN Gang,WEI Yuan,WANG Zi 2024,(5):73-83
Review on the Alternative Designs of Microporous Layer Based on Carbon Paper in Proton Exchange Membrane Fuel Cell CAI Shuhan,HU Zehong,YANG Yaolei,WEN Bin,HONG Yi,ZHANG Xin,GUO Daliang,SHA Lizheng 2024,(5):84-93
Efficient Dispersion of Carbon Nanofibers and Its Impact on the Properties of Paper-based Friction Materials YAO Ye,ZHOU Wenling,LIN Mingcen,ZHANG Chunhui 2024,(5):94-103
Surface Permeability of High Porosity Plug Wrap Paper and Its Effect on Adhesive Property of Central Line Adhesive LYU Xuan,LI Zijuan,WANG Jia,ZHAO Haiyang,CHEN Jiaojiao,SUN Shuo,LI Jie,HE Wanying,WANG Gaosheng,ZHANG Zhengjian,WANG Yufeng 2024,(5):104-108
Application Status and Performance Index Analysis of Cigarette Inner Frame CHEN Chen,YANG Fang,LI Qingchang,YE Changwen,PU Houqing,ZHANG Weitao,TAN Mingjie,NIU Jiajia,LI Dong,GE Chang 2024,(5):109-115
Study on the Application of Water-soluble Chitosan of Different Molecular Weights in the Reinforcement of Paper Documents LIU Jian’an,GE Ge,WANG Huanhuan,FAN Huiming 2024,(5):116-123
Preparation and Properties of Cationic Self-crosslinking Styrene-acrylate Polymer and Its Modified ASA Emulsion ZHANG Yong,LI Xiaorui 2024,(5):124-129
Application of Bjorkman Number on Hardness Detection for Low-lignin-content Pulps XU Rong,ZHOU Zhenyu,KONG Yuling,YAN Luming,WU Chengfeng 2024,(5):130-136
Research on Determination of Guar Gum Content in Reconstituted Tobacco Sheets by Ion Chromatography DENG Qixin,ZHANG Tinggui,DENG Hongbo,ZHANG Jianping,LIU Xiucai,LU Hongliang,HUANG Huafa,ZHANG Yingpu 2024,(5):137-142
Optimization of Filler Modification and Retention Aids to Improve Pulp Retention Rate in Reconstituted Tobacco Sheet by Stepwise Regression Method YU Haijun,LI Gang,MA Kuoyan,CHEN Kunyan,ZHOU Xuezheng,TANG Jie,DU Hongyi,ZHANG Lingling,ZHOU Moxi,KOU Mingyu 2024,(5):143-150
Application of Ion Exchange Resin in Desalination of Papermaking Wastewater GUO Longqing,RAN Hu,LI Xikang,WAN Jinquan,WANG Yan 2024,(5):151-157