Volume ,Issue 6,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究论文

The Resistance Effect of Lignin on Hemicelluloses Removal During Bamboo Hydrothermal Prehydrolysis
  HUANG Jianfeng1, HUANG Hai2, MA Xiaojuan2, HUANG Liulian2, CHEN Lihui2 and CAO Shilin2,*
  2019(6):1-6 [Abstract]  [View PDF(1.61 M)]  [HTML(249)]
  
Improvement of Xylo-oligosaccharides Content of Eucalyptus Pre-hydrolysis Liquor with Microwave-assisted Acid Treatment
  DONG Jiran, YANG Guihua*, JI Xingxiang, XU Feng and CHEN Jiachuan*
  2019(6):7-13 [Abstract]  [View PDF(1.12 M)]  [HTML(216)]
  
Reaction Kinetics of Xylose from Eucalyptus Hot Water Prehydrolysis
  LI Dan1, SU Zhenhua1,2,* and CAO Chunyu1,2
  2019(6):14-19 [Abstract]  [View PDF(887.79 K)]  [HTML(191)]
  
Electrochemical Degradation of Industrial Softwood Kraft Lignin
  XU Dingding, WANG Shoujuan, KONG Fangong*, ZHAO Xin, HU Zihao and BI Shilin
  2019(6):20-26 [Abstract]  [View PDF(944.54 K)]  [HTML(216)]
  
Effects of Catalytic Ethanol-based Organosolv on Components Separation of Wheat Straw
  LI Jinbao1,*, SONG Te1, FENG Pan1, XIU Huijuan1, CHENG Rui1 and LI Xiang2
  2019(6):27-32 [Abstract]  [View PDF(2.03 M)]  [HTML(193)]
  
Separation Efficiency of Hemicelluloses from Cotton Stalk Treated with Novel Complete Dissolution Systems
  LI Lijun, CHENG Wenjia, MENG Lingyan, WANG Bo, XU Feng and ZHANG Xueming*
  2019(6):33-40 [Abstract]  [View PDF(2.08 M)]  [HTML(208)]
  
Preparation of Lignosulfonate Sodium and Sodium Acrylate Graft Copolymer and Its Dust Suppressant Performance
  ZHANG Jiayin1, WANG Guanhua1,*, HANG Jiahui1, XU Li1, JIN Mengchen1, MA Yanming2 and SI Chuanling1
  2019(6):41-46 [Abstract]  [View PDF(1.37 M)]  [HTML(213)]
  
Preparation of Alkali Lignin-based Porous Carbon Material and Its Application in Supercapacitors
  YUAN Kangshuai1, GUO Daliang1,2, ZHANG Ziming1, GUO Yunpu1, ZOU Cheng1 and XUE Guoxin1,*
  2019(6):47-53 [Abstract]  [View PDF(1.77 M)]  [HTML(209)]
  

专题论坛

Progress in Cellulose Research
  FU Shiyu
  2019(6):54-64 [Abstract]  [View PDF(2.05 M)]  [HTML(234)]
  
Research Progress in Clean and Efficient Separation of Lignin
  JIN Yongcan1,* and GU Feng2,3
  2019(6):65-72 [Abstract]  [View PDF(1.18 M)]  [HTML(219)]
  
Research Advance in Isolation of Lignocellulosic Biomass Hemicelluloses
  YUE Panpan1, FU Genque1, HU Yajie1, LI Yanfei1, PENG Feng1,* and SUN Runcang2
  2019(6):73-78 [Abstract]  [View PDF(999.87 K)]  [HTML(234)]
  
Research Progress in Lignin-based Carbon Fibers
  CAO Qiping and ZHOU Jinghui*
  2019(6):79-83 [Abstract]  [View PDF(1.26 M)]  [HTML(221)]
  

国外期刊交换

TABLE OF CONTENTS, TAPPI JOURNAL February 2019
  2019(6):84 [Abstract]  [View PDF(657.08 K)]  [HTML(166)]
  
TABLE OF CONTENTS, TAPPI JOURNAL March 2019
  2019(6):85 [Abstract]  [View PDF(1.02 M)]  [HTML(189)]